Close

Polling Stations All ACs in District

Lok Sabha  Vidhan Sabha   List of  Poling Stations
PC  32-Mishrikh AC  209-Bilhaur   List_PS_209_Bilhaur
PC  44-Akbarpur-Raniya AC  210-Bithoor   List_PS_210_Bithoor
PC  44-Akbarpur-Raniya AC  211-Kalyanpur   List_PS_211_Kalyanpur
PC  43-Kanpur AC  212-GovindNagar   List_PS_212_GovindNagar
PC  43-Kanpur AC  213-Sisamau   List_PS_213_Sisamau
PC  43-Kanpur AC  214-AryaNagar   List_PS_214_AryaNagar
PC  43-Kanpur AC  215-KidwaiNagar   List_PS_215_KidwaiNagar
PC  43-Kanpur AC  216-KanpurCantt   List_PS_216_KanpurCantt
PC  44-Akbarpur-Raniya AC  217-Maharajpur   List_PS_217_Maharajpur
PC  44-Akbarpur-Raniya AC  218-Ghatampur   List_PS_218_Ghatampur