Close

NGOs

Shiksha Sopan

Nankari, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh 209217

Email : sopaniitk02[at]gmail[dot]com
Phone : 9506611484
Website Link : http://shiksha-sopan.org