Close

Dr Mahendra , IAS

Vikas Bhavan , Rawatpur , Kanpur Nagar

Email : cdokap[at]nic[dot]in
Designation : Chief Development Officer
Phone : 9454418877